Doel

Artikel 2 uit de eerste statuten van VRIKAWE (1973)

De vriendenkring stelt zich tot doel de vriendschapsbanden tussen zijn leden te verstevigen door o.m. het inrichten van feestelijkheden zoals bij het opruststellen van een lid..., door het betonen van blijken van sympathie en medevoelen aan zijn leden in uitzonderlijke omstandigheden (geboorte, huwelijk, jubileum, ziekte, sterfgeval, ...). Plaatselijke comités die daartoe een initiatief nemen zullen gesteund worden door de vriendenkring. De modaliteiten in dit verband zullen bepaald worden door het bestuur, en medegedeeld wordenop de algemene vergadering.

Artikel 3 : uit de huidige statuten van de VZW VRIKAWE (2001)

Artikel 3 : Doel

1. De vereniging heeft tot doel : De goede verstandhouding te bevorderen tussen alle personeelsleden onderling van de administratie patrimoniumdocumentatie, gevormd door de administraties van het kadaster, de registratie en domeinen en de aankoopcomités van West-Vlaanderen en personeelsleden van eventuele andere administraties waar de diensten van de patrimoniumdocumentatie administratieve verbindingen mee heeft.

2. In het belang van deze doelstelling staat Vrikawe in voor de organisatie of coördinatie van activiteiten ingericht door de vriendenkring zelf of door haar aangestelde vertegenwoordiger(s).

3. Vrikawe waakt erover dat geen politieke, syndicale, ideologische of filosofische activiteiten de doelstelling en werking van de kring kunnen beïnvloeden.